Er is bij de oprichting van Betaalvereniging Nederland gekozen voor een verenigingsstructuur met verschillende organen

 

Algemene ledenvergadering

Betaaldienstverleners aan de aanbodzijde van de Nederlandse markt die zich richten op zakelijke of particuliere eindgebruikers, kunnen lid worden van de Betaalvereniging. Zij financieren de vereniging en mogen deelnemen aan de Algemene ledenvergadering (ALV). De ALV is primair belast met het vaststellen van de strategie en het goedkeuren van de jaarrekening.

Organogram Betaalvereniging

Bestuur

Het bestuur beslist inhoudelijk over belangrijke onderwerpen, stelt beleidskaders vast en staat de directie met advies terzijde. Belangrijke taken van het bestuur zijn daarnaast het benoemen en ontslaan van de directie, het goedkeuren van het jaarplan en de begroting en het toezien op de kwaliteit van uitvoering van de taken van de Betaalvereniging.

Samenstelling bestuur

Bestuurscommissies

Directie

Het bestuur stelt de directie aan die verantwoordelijk is voor de uitvoeringsorganisatie en de dagelijkse gang van zaken. Tot de taken van de directie behoren onder meer het formuleren van beleidsvoorstellen, het besluiten over toetreding van nieuwe leden, het certificeringsbeleid en het houden van toezicht op de handhaving van regels.

Adviesraad

Voor het uitvoeren van haar taken heeft de Betaalvereniging een Adviesraad en werkgroepen van leden ingesteld waarin onder meer de (beleid)voorbereiding wordt besproken.

Stakeholders

De Betaalvereniging voert namens haar leden actief overleg met vertegenwoordigers van eindgebruikers en andere stakeholders. De Betaalvereniging werkt ook nauw samen met andere Nederlandse organisaties die zich uit hoofde van hun taak bezighouden met betalingsverkeer, bijvoorbeeld met het door de Nederlandsche Bank voorgezeten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, de Nederlandse Vereniging van Banken en Currence, de eigenaar van een aantal nationale betaalproducten.

Stakeholdermanagement

College van Beroep

Een onafhankelijk college van beroep maakt verweer tegen besluiten over toetreding en certificering mogelijk, als partijen er met de directie, het bestuur en ten slotte met de beroepscommissie van het bestuur niet uitkomen.

Werkgroepen

In werkgroepen vindt op tactisch en operationeel niveau de beleidsvoorbereiding plaats, in samenwerking met de specialisten van de aanbodzijde. De werkgroepen kunnen de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De belangrijkste werkgroepen zijn:

  • Giraal
  • Cards
  • Chartaal
  • Beveiliging
  • Mobiel
  • Online

Ook zijn er werkgroepen op juridisch gebied en voor communicatie en voorlichting.

Sluiten
Woordenlijst bekijken