De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer is in Nederland goed

In 2016 is er door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opnieuw een Bereikbaarheidsmonitor opgesteld. De monitor is een driejaarlijks terugkerende inventarisatie van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse betalingsverkeer voor winkels en consumenten. Uit de monitor blijkt dat de bereikbaarheid van het betalingsverkeer in Nederland nog steeds goed is: ruim 99% van alle Nederlandse huishoudens treft binnen vijf kilometer hemelsbreed een bankkantoor of geldautomaat aan. In Nederland is geen sprake van een beduidend bereikbaarheids- of toegankelijkheidsprobleem. Deze conclusie is onveranderd ten opzichte van de nulmeting in 2007, de tweede meting in 2010 en de derde meting in 2013.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van contant geld voor zowel consumenten (geld opnemen) als ondernemers (geld storten) blijft van hoog niveau. Kwetsbare groepen zijn in sommige gevallen wel wat kritischer geworden over de afstand tot bankkantoren en geldautomaten. Dit lijkt in verband te staan met de daling van het aantal bankkantoren en geldautomaten van de laatste jaren, vooral in kleinere dorpen. Het betalen met de betaalpas en het gebruik van internet- en mobiel bankieren zijn sterk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat betalen in bankkantoren, het gebruik van geldautomaten en het afstorten van contant geld steeds verder afnemen.

Acceptatie van contant geld

Voor het eerst is specifiek aandacht besteed aan de acceptatie van contant geld. Bijna alle toonbankinstellingen accepteren nog steeds contant geld. Extra aandacht is nodig voor het op peil houden van de acceptatie van contant geld door instellingen met een lokaal monopolie, dit is een situatie waarbij een instelling goederen of diensten levert waarvoor men praktisch gezien niet bij een andere aanbieder terechtkan die wel contant geld accepteert.

BNL033 website foto 6basisbankrekening

Toegankelijkheid

De Betaalvereniging vindt het belangrijk dat betaaldiensten door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden. Ook kwetsbare groepen moeten hun dagelijkse bankzaken grotendeels zelf kunnen regelen. De Betaalvereniging is lid van het MOB, die dit nauwlettend in de gaten houdt en waar nodig actie onderneemt. Zo moeten bancaire betaaldiensten goed bereikbaar en toegankelijk blijven.

Door een lager gebruik van contant geld-voorzieningen krimpt ook het netwerk van bancaire geldautomaten en andere voorzieningen, zoals het aantal bankkantoren met kasfunctie. De bereikbaarheid van contant geld-voorzieningen in landelijke gebieden is daarom onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie.

Geldautomaten in dunbevolkte gebieden

De Betaalvereniging zet zich samen met haar leden in om geldautomaten ook in dunbevolkte gebieden bereikbaar en efficiënt te houden. Daartoe wordt regelmatig de spreiding van geldautomaten geanalyseerd. De Betaalvereniging is het nationale meldpunt voor bereikbaarheidsknelpunten voor contant geld. In overleg met de leden worden maatwerkoplossingen gemaakt op basis van een analyse van de lokale situatie. Er is een procedure beschikbaar om eventuele knelpunten in een samenwerking van de Betaalvereniging en de leden op te lossen. Zo blijft contant geld beschikbaar voor groepen die daar behoefte aan hebben.

Bekijk onze factsheet voor meer informatie over kantoren en automaten:

Interactieve factsheet

Informatiesysteem

Ter voorkoming van nieuwe knelpunten maakt de Betaalvereniging via een informatiesysteem voor de individuele leden inzichtelijk welke geldautomaten geografisch essentieel zijn om het bestaande hoge bereikbaarheidsniveau te handhaven. Ten slotte melden de leden voorgenomen wijzigingen in hun geldautomatennetwerk bij de Betaalvereniging, zodat vooraf beoordeeld kan worden in hoeverre de verschillende plannen van individuele leden gezamenlijk tot probleemsituaties kunnen leiden.

Werkafspraak Bereikbaarheid

De afgelopen jaren waren er nauwelijks problemen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Banken besteden er desalniettemin onverminderd aandacht aan. Waar zich knelpunten voordeden, is aan de hand van de Werkafspraak Bereikbaarheid een maatwerkoplossing gevonden. Dit kunt u lezen in de folder BETAALDIENSTEN: Bereikbaar voor iedereen!. Consumenten en mkb-ondernemers kunnen conform de Werkafspraak knelpunten per e-mail melden bij bereikbaarheid@betaalvereniging.nl.

Sluiten
Woordenlijst bekijken