De Betaalvereniging bouwt de leidende positie van Nederland in het betalingsverkeer uit

De Betaalvereniging organiseert namens haar leden betrouwbaar, efficiënt, veilig en toegankelijk betalingsverkeer met oog voor de wensen van belangenorganisaties.

Waarborgen efficiency en effectiviteit

Europese harmonisatie bevordert probleemloos grensoverschrijdend betalingsverkeer binnen de Europese Unie. Nederland maakt hier onderdeel van uit. Zowel in Europees - als in wereldwijd opzicht behoren de kosten voor zowel consumenten als zakelijke gebruikers van het betalingsverkeer in Nederland tot de allerlaagste. Om dit lage kostenniveau te kunnen handhaven, is efficiency voor betaaldienstaanbieders van groot belang. Er is breed maatschappelijk draagvlak voor het behoud en verder verbeteren van de efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer.

Toegankelijkheid

Toegang tot het betalingsverkeer is een essentiële voorwaarde voor volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Eventuele drempels voor deelname aan het betalingsverkeer dienen daarom zo laag mogelijk te zijn. Dit dwingt tot speciale maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van basisbankrekeningen, het bieden van goed toegankelijk internetbankieren en een mobiel bankieren-app voor blinden en slechtzienden of het aan huis bezorgen van contant geld voor mensen die slecht ter been zijn. Waar de interactie met betaaldienstaanbieders steeds meer verschuift naar het gebruik van smartphones en computers, dient tegelijkertijd ook gewaarborgd te blijven dat toegang tot het betalingsverkeer mogelijk blijft voor gebruikers die hiervan geen gebruik kunnen maken.
Een ander aspect van toegankelijkheid is de mogelijkheid voor eindgebruikers om te kunnen kiezen tussen aanbieders in het betalingsverkeer en gemakkelijk van de ene betaaldienstverlener naar de andere te kunnen overstappen.

Ontwikkelingen elektronisch betalen en identificeren

In het kader van het waarborgen van een efficiënt en effectief betalingsverkeer, werkt de Betaalvereniging samen met de leden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om het (contactloos) pinnen aan de toonbankbetalingsverkeer verder te stimuleren en de efficiency van de chartale keten verder te verbeteren. Daarnaast voert de Betaalvereniging ontwikkelingen door in de girale betaalketen en in het betalen en identificeren op internet. Vanuit de Betaalvereniging wordt ook de Nederlandse bijdrage aan het Europese standaardisatie- en harmonisatieproces van het betalingsverkeer georganiseerd. Een betaalinfrastructuur die technologisch up-to-date is, is een voedingsbodem voor innovatie.

Veilig en betrouwbaar

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn essentiële randvoorwaarden voor een goed functionerend betalingsverkeer waarin iedereen vertrouwen heeft. Iedereen is gebaat bij samenwerking om de veilige en betrouwbare werking ervan te behouden. De sector zorgt ervoor dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer gewaarborgd blijft. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn als zodanig geen onderwerp van concurrentie tussen betaaldienstaanbieders.

Samenwerking

Samenwerking op het vlak van cybersecurity binnen de sector, maar ook van de sector met andere publieke en private partijen is hierbij een must. Publieksvoorlichting blijft wel nodig om eindgebruikers weerbaar(der) te maken tegen fraude in het betalingsverkeer. In lijn met de steeds verder digitaliserende samenleving zal hierbij meer gebruik worden gemaakt van het internetkanaal en social media.

Sluiten
Woordenlijst bekijken