De inrichting van het Nederlandse betalingsverkeer is in de loop der tijden vaak veranderd

In 2010 hebben de Commissie Betalingsverkeer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Currence geconstateerd dat herijking van de inrichting van het Nederlandse betalingsverkeer onontkoombaar was, als gevolg van de snelle nieuwe ontwikkelingen:

  • de internationalisering van het betalingsverkeer, waarbij nationale producten vervangen worden door Europese standaarden (SEPA)
  • de meer open en dynamische marktstructuur door de komst van onder andere niet-bancaire betaalinstellingen
  • de toenemende behoefte aan sector-breed stakeholdermanagement en ketenregie.

Daarnaast werd het door de komst van niet bancaire betaalinstellingen niet langer wenselijk geacht dat de NVB, als belangenorganisatie van de banken, collectieve taken voor het betalingsverkeer vervult.

Onder aansturing van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van banken, de NVB en Currence, met De Nederlandsche Bank (DNB) als waarnemer, is in 2010 en 2011 de opzet van een nieuwe betaalorganisatie onderzocht. Hierbij is gekeken naar het takenpakket, de governance, de financiering en de organisatie-inrichting. Omdat de vraagzijde in het betalingsverkeer ook van belang is, zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken met de leden van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). De suggesties die door hen zijn gedaan, zijn verwerkt in het eindrapport. In de wetenschap dat het centraal beleggen en regisseren van collectieve nationale taken, met een eenduidige en heldere governance, bijdraagt aan een effectief, efficiënt, veilig en betrouwbaar nationaal betalingsverkeer is Betaalvereniging Nederland op 29 november 2011 opgericht.

Sluiten
Woordenlijst bekijken