Gebruik van de website van de Betaalvereniging en de daarmee verbonden websites en nieuwsbrieven is onderworpen aan voorwaarden en beperkingen

Toegang tot en het gebruik van deze websites en nieuwsbrieven (hierna tezamen: 'online publicaties') betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy- en cookieverklaring de Betaalvereniging kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

De Betaalvereniging besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar online publicaties. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, en gebruik van, of informatie op haar websites en in haar nieuwsbrieven, wordt door de Betaalvereniging uitdrukkelijk afgewezen. De online gepubliceerde gegevens zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet uitputtend of als advies bedoeld.

De Betaalvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die online worden gepubliceerd of waartoe via die publicatie toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend

De Betaalvereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar online publicaties. Evenmin is de Betaalvereniging aansprakelijk voor elektronische communicatie via die publicaties.

Geen garanties

De Betaalvereniging biedt haar online publicaties aan zoals deze op het scherm te zien zijn (“as is”). De inhoud van die publicaties is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die online wordt gepubliceerd of waartoe via de online publicaties toegang wordt geboden.

De Betaalvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen wanneer haar online publicaties, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De online publicaties kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De Betaalvereniging garandeert niet dat haar online publicaties vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Betaalvereniging gelden eveneens voor alle door haar ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle online gepubliceerde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de Betaalvereniging en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de online publicaties.

De gebruiker van de online publicaties is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van die publicaties. Derhalve is het gebruik van de online publicaties volledig voor eigen risico. De online publicaties zijn bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker niet is toegestaan de inhoud van die publicaties te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Betaalvereniging.

Sluiten
Woordenlijst bekijken