Nieuwe EU-regels voor meer kostentransparantie en een betere vergelijkbaarheid van betaalrekeningen voor consumenten

Bron: AFM

Vanaf 31 oktober 2018 gelden er nieuwe EU-regels om de kosten van betaalrekeningen voor consumenten inzichtelijker te maken. Aanbieders van betaalrekeningen (dat zijn hoofdzakelijk banken) moeten dan voldoen aan de transparantie- en vergelijkbaarheidsbepalingen van de zogeheten Payment Accounts Directive (PAD).

Betaalrekeningaanbieders moeten consumenten voortaan met een standaard document informeren over de kosten van een betaalrekening en daaraan verbonden diensten. Zij moeten dat zowel vooraf (met een zogeheten ‘Informatiedocument betreffende de vergoedingen’) als jaarlijks achteraf doen (met een ‘Vergoedingenstaat’).

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op naleving van de PAD, licht op haar website toe dat een betaalrekeningaanbieder zijn particuliere klanten een ‘Informatiedocument betreffende de vergoedingen’ moet verstrekken, ruim voordat deze een betaalrekening opent. Dit document geeft informatie over de tarieven van de in Nederland meest voorkomende diensten die bij de betaalrekening horen, zoals de tarieven van het betaalpakket.

Vergoedingenstaat

Betaalrekeningaanbieders moeten jaarlijks ook een ‘Vergoedingenstaat’ verstrekken. Daarin staan de kosten die in rekening zijn gebracht voor alle aan de betaalrekening verbonden diensten en de rentevoeten die eventueel zijn gehanteerd. De AFM geeft aan dat uiterlijk 31 oktober 2019 iedere particuliere rekeninghouder voor het eerst zo’n jaarlijkse Vergoedingenstaat moet hebben ontvangen.

Nationale lijst met getarifeerde diensten verbonden aan de betaalrekening

Aanbieders van betaalrekeningen moeten in hun consumentencommunicatie gebruikmaken van gestandaardiseerde terminologie, vastgesteld in de zogeheten ‘Nationale lijst van meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht’. Betaalrekeningaanbieders moeten vanaf 31 oktober aanstaande in hun contractuele-, commerciële- en marketinginformatie aan consumenten – waaronder in het hierboven genoemde Informatiedocument en de Vergoedingenstaat – gebruikmaken van deze terminologie.

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die de volgende drie doelen voor consumenten binnen de Europese Unie nastreeft:

  1. de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken zodat deze beter met elkaar vergeleken kunnen worden;
  2. het overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken;
  3. voor alle rechtmatig in de Europese Unie verblijvende personen de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken