Missie en visie

Onze missie

Betaalvereniging Nederland streeft naar een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer. De Betaalvereniging verricht hiertoe diensten (collectieve taken) die voor de leden van gezamenlijk belang zijn en voert de regie over die collectieve taken. Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. In de Roadmap leest u wat de uitdagingen en doelen voor het Nederlandse betalingsverkeer zijn in de periode 2017-2019.

Belangrijke randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van onze taken zijn:

  • Transparantie
  • Openheid
  • Toegankelijkheid
  • Kwaliteitsgerichtheid.

De Betaalvereniging vindt het van groot belang om vertegenwoordigers van eindgebruikers actief bij haar werkzaamheden te betrekken. Hiermee geeft de Betaalvereniging invulling aan het maatschappelijke karakter van het betalingsverkeer.

Onze visie op het betalingsverkeer

Betalingsverkeer als nutsfunctie
Het betalingsverkeer in Nederland verloopt vrijwel vlekkeloos. Miljoenen transacties per dag verlopen in Nederland efficiënt, veilig en snel. Het betalingsverkeer is een onmisbare spil in de economie, kent vele stakeholders en is van groot maatschappelijk belang. Daardoor heeft het betalingsverkeer het karakter van een nutsfunctie.

Een complexe markt met veel deelnemers
Het grote aantal betrokken partijen, de hoge eisen aan de kwaliteit en de vele transacties maken het betalingsverkeer tot een zeer complexe markt. Daarbij moeten alle relevante partijen worden betrokken en met hun belangen rekening worden gehouden om te komen tot een betaalbaar en goed functionerend betalingsverkeer.

De betaalmarkt wordt Europeser
Door de komst van de uniforme betaalmarkt in het eurogebied (Single Euro Payments Area of SEPA) worden standaarden en betaalproducten steeds meer op Europees niveau vastgesteld in plaats van op nationaal niveau. Daarnaast zijn door Europese wetgeving de mogelijkheden verruimd voor nieuwe spelers (met name betaalinstellingen) om tot de betaalmarkt toe te treden .

Samenwerking is van essentieel belang
Hoewel de betaalmarkt internationaliseert, blijft nationale samenwerking op het gebied van collectieve, niet-competitieve zaken van groot belang; vooral om het hoge kwaliteitsniveau van het betalingsverkeer verder te verbeteren.

Bestuur van de Betaalvereniging
De leden financieren de vereniging via contributies. Zij keuren via de algemene ledenvergadering onder meer de strategie en reglementen van de vereniging goed en stellen de jaarrekening vast. Het bestuur stelt de beleidskaders vast, beslist inhoudelijk over de belangrijkste onderwerpen en staat de directie met advies ter zijde. Het bestuur bestaat uit negen leden, waarvan zes namens de leden van de vereniging. Om invulling te geven aan het maatschappelijke karakter van de Betaalvereniging zijn drie zetels in het bestuur gereserveerd voor onafhankelijke leden, waaronder die van de voorzitter. De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn waarnemers bij de vergaderingen van het bestuur.
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging, het toelatings- en certificeringsbeleid en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. Zij organiseert tevens het overleg met de leden en stakeholders.

De Betaalvereniging is gericht op samenwerking
Voor het uitvoeren van haar taken heeft de Betaalvereniging een adviesraad en werkgroepen van leden ingesteld waarin onder meer de beleidsvoorbereiding wordt besproken. Daarnaast voert de Betaalvereniging namens haar leden actief overleg met vertegenwoordigers van eindgebruikers en andere stakeholders. De Betaalvereniging werkt nauw samen met diverse Nederlandse organisaties die zich bezighouden met betalingsverkeer. Zo participeert de Betaalvereniging onder meer in het door De Nederlandsche Bank voorgezeten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, dat zich richt op het bevorderen van de efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Tevens overlegt zij periodiek met de Nederlandse Vereniging van Banken die als brancheorganisatie de belangen van de banken behartigt en in dit kader een aantal beleidsmatige taken in het betalingsverkeer verricht, onder meer gericht op het gebied van veilig bankieren en bestrijding van cybercrime. Tot slot bestaat een nauwe relatie met Currence, de merkeigenaar van de nationale betaalproducten iDEAL, Acceptgiro en Incassomachtigen. Door de vorming van de uniforme Europese betaalmarkt wordt een aantal van die producten uitgefaseerd, waarbij overblijvende collectieve taken worden overgedragen aan de Betaalvereniging.